Kalisz Komornik

O KANCELARII

Kancelaria Komornicza nr X ma swoją siedzibę pod adresem:

al. Wolności 10/2b 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie.

Komornik Sądowy Michał Mikła jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym w Kaliszu. Komornik podlega nadzorowi sądu oraz  prezesa sądu rejonowego, przy którym działa.

Komornik Sądowy realizuje, zgodnie z ustawą o komornikach sądowych następujące zadania:

Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

Wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.

Wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza.

Wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Na zlecenie osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.

Sporządza protokół stanu faktycznego.

Na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu

Michał Mikła

kalisz komornik

Kancelaria korzysta z systemów zewnętrznych:

 

 • Ognivo - moduł elektronicznego wyszukiwania rachunków bankowych

  W ramach egzekucji z rachunku bankowego istnieje możliwość złożenia elektronicznego zapytania o rachunki bankowe posiadane przez dłużnika w większości banków w Polsce za pośrednictwem systemu Ognivo.

 • EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

  Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3 działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Kancelaria przyjmuje wnioski za pośrednictwem systemu EPU.

 • CBDKW (NKW) – Nowe Księgi Wieczyste z dostępem on-line

  Na wniosek wierzyciela komornik za pośrednictwem eKW dokonuje zapytania dotyczącego nieruchomości której dłużnik jest lub był właścicielem. Rejestr obejmuje terytorium całego kraju. Koszt jednego zapytania wynosi 20,00zł.

 • CEPIK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

  System informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami.

 • CEIDG - Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski.

 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

  Ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób.system elektronicznej komunikacji między urzędami , instytucjami i innymi jednostkami samorządowymi. Obecnie wykorzystywany w komunikacji z urzędami skarbowymi przy dokonywaniu zapytań oraz zajęć wierzytelności.

 • KRZ -Krajowy Rejestr Zastawów

  Zawiera informacje dotyczące zastawów ustanowionych na rzeczach dłużnika.

 • ZUS PUE - Platforma Usług Elektronicznych

  Elektroniczna platforma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych umożliwiająca szybką wymianę danych. Obecnie wykorzystywana do pozyskiwania informacji dotyczących zatrudnienia dłużnika, prowadzenia działalności gospodarczej, ustalenia źródeł dochodu oraz aktualnego adresu.

kalisz komornik
kalisz komornik
kalisz komornik
kalisz komornik
kalisz komornik

KLUZULA INFORMACYJNA RODO

Kontakt:
Telefon: +48 500 137 194

E-mail: kalisz.mikla@komornik.plDane kancelarii:

Kancelaria Komornicza nr X w Kaliszu

al. Wolności 10/2b, 62-800 Kalisz

NIP: 8272321403

REGON: 383995233

   

Konto do wpłat PEKAO S.A. /IBAN

nr : 19 1240 2946 1111 0010 9198 9269

SWIFT/BIC: PKOPPLPW

 

Przydatne informacje: